Życie po COVIDZIE czyli Powrót do Normalności

Życie po COVIDZIE

Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.

RPLD.09.02.02-10-B009/20

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Edukacji Kardiologicznej w Europie Środkowej i Wschodniej CARDICA realizuje projekt pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.” Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 120 osób, które przechorowały COVID-19, a u których nadal występują zaburzenia psychiczne – poprzez objęcie ich opieką przez Zespół Leczenia Środowiskowego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie: Lider projektu – Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny sp. z o. o. oraz Partner projektu – Fundacja Cardica (Foundation for Cardiological Education in Central and Eastern Europe CARDICA). Uczestnicy projektu są podzieleni na cztery trzydziestoosobowe grupy. Wsparcie w projekcie dla jednej grupy trwa przez okres 6 miesięcy.

Okres udziału w projekcie jednego uczestnika również wynosi 6 miesięcy. Uczestnikami projektu są mieszkańcy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (miasto Łódź, powiat brzeziński, powiat łódzki wschodni, powiat pabianicki, powiat zgierski). W ramach projektu bardzo duży nacisk jest położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Pozwala to na profilowanie wsparcia i zwiększenie jego skuteczności. Projekt w bezpośredni sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ na lata 2014-2020 tj.: poprawy dostępu do realizowanych w regionie usług zdrowotnych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Kwota dofinansowania: 1 764 600,00 zł
Wkład UE: 1 677 084,00 zł

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ww. stany chorobowe muszą być potwierdzone w momencie rekrutacji, przez lekarza psychiatrę. Osoba może posiadać zaświadczenie, jeśli już jest pod opieką poradni psychiatrycznej.

W przypadku większego niż planowane zainteresowania- zostanie utworzona lista rezerwowa.

Sposób rekrutacji do projektu umożliwia przystąpienie do niej osób z niepełnosprawnościami poprzez m.in.: udostępnienie formularzy zgłoszeniowych i niezbędnych dokumentów na stronie internetowej oraz w Biurze projektu, co umożliwi ich pobranie, wypełnienie oraz przesłanie pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Regulamin projektu

Życie po COVIDZIE

Zapraszamy pacjentów, którzy minimum cztery tygodnie temu przechorowali COVID-19 oraz występują u nich takie zaburzenia psychiczne jak: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia funkcji poznawczych, zespół stresu pourazowego – “zamglony umysł”, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia snu.

W ramach projektu pacjent będzie miał zapewnione przez 6 miesięcy:

Działania projektowe realizowane zostaną w ramach następujących zadań:
1. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.
2. Turnusy rehabilitacyjne w trybie oddział dzienny.
3. Zajęcia grupowe oraz zajęcia edukacyjne w Centrum Medycznym.

Kryteria rekrutacji:
1. Wiek pacjenta – ukończony 18 rok życia;
2. Czas po przechorowaniu COVID 19 – minimum 4 tygodnie;
3. Występowanie zaburzeń psychicznych takich jak: – depresja, – zaburzenia lękowe, – zaburzenia nerwicowe, – zaburzenia funkcji poznawczych, – zespół stresu pourazowego, – “zamglony umysł”, – zaburzenia adaptacyjne, – zaburzenia snu;
4. Zamieszkanie na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
5. Niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20.

Kryteriami premiującymi są wskazania do rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologiczne.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

     
Uwaga:

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2021 r. – 30 listopada 2023 r.

Zgłoszenie się do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi, ul. Wigury 19, 90-302

telefon: 571 229 998

e-mail: zyciepocovidzie@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl

Archiwalne zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01-08-2021 PZ-Psycholog

Świadczenie usług w charakterze psychologa w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wynikach postępowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 02-08-2021 PZ-Psychiatraa

Świadczenie usług w charakterze lekarza psychiatry w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wynikach postępowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 03-08-2021 PZ-Kardiolog

Świadczenie usług w charakterze lekarza kardiologa w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie oferotweInformacja o wyniku postępowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 04-08-2021 PZ-Dietetyk

Świadczenie usług w charakterze dietetyka w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wyniku postepowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 08-2021 PZ-Psycholog

Świadczenie usług w charakterze psychologa na etapie rekrutacji Uczestników do Projektu w ramach Projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wynikach postępowania

załącznik nr 1 .pdfzałącznik nr 2 .pdfzałącznik nr 3 .pdfzałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 01-09-2021 PZ-Pulmonolog

Świadczenie usług w charakterze lekarza pulmonologa w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wyniku postępowania

załącznik nr 1 .pdfzałącznik nr 2 .pdfzałącznik nr 3 .pdfzałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 03-09-2021 PZ-Psychiatra

Świadczenie usług w charakterze lekarza psychiatry w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wyniku postępowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 09-2021 PZ-Psychiatra

Świadczenie usług w charakterze lekarza psychiatry na etapie rekrutacji Uczestników do Projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wyniku postępowania

załącznik nr 1 .pdfzałącznik nr 2 .pdfzałącznik nr 3 .pdfzałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe nr 01-10-2021 PZ-Kardiolog

Świadczenie usług w charakterze lekarza kardiologa w ramach projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” (nr RPLD.09.02.02-10-B009/20), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertoweInformacja o wyniku postępowania

Załącznik nr 1 .pdfZałącznik nr 2 .pdfZałącznik nr 3 .pdfZałącznik nr 4 .pdf

Zapytanie ofertowe 01-01-2022 PZ-catering

Przedmiotem niniejszego zapytania jest usługa polegająca na: zapewnieniu wyżywienia w postaci przygotowania i dostarczenia dwudaniowego posiłku/obiadu (przy uwzględnieniu zgłaszanych diet) dla Uczestników Projektu pn.: ,,Życie po COVIDZIE – czyli Powrót do Normalności. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego” do siedziby CENTRUM MEDYCZNEGO Szpital Świętej Rodziny Sp. z o. o. przy ul. Wigury 19, 90-302 w Łodzi.

Zapytanie ofertoweInformacja o wynikach postepowania

załącznik nr 1 .pdfzałącznik nr 2 .pdfzałącznik nr 3 .pdfzałącznik nr 4 .pdf

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ