Wdrożenie modelu opieki koordynowanej

Wdrożenie modelu opieki koordynowanej

UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0066/17-00 z dn. 17.07.2017r., w ramach Osi priorytetowej VII – Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie modelowej poradni prowadzącej koordynowaną opiekę zdrowotną począwszy od POZ poprzez AOS, rehabilitację, opiekę środowiskową oraz promowanie samoopieki. Remont piętra, organizacja nowych gabinetów oraz zakup urządzeń medycznych i wyposażenia pozwoli na kompleksową opiekę w jednym budynku, zapewniającą optymalną koordynację i usprawnienie procesów świadczenia usług opieki.

Projekt został zrealizowany.

Wartość całkowita projektu: 3 125 344,88 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 3 125 344,88 PLN
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 2 656 543,15 PLN


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ