UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

RPLD.09.02.02-10-B014/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt “UDARemniamy wykluczenie mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.”

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 36 osób niesamodzielnych, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.676.298,48 PLN

MAPA DOTACJISZCZEGÓŁY PROJEKTUOGŁOSZENIE

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 36 miesięcy doszło do udaru mózgu do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej.

W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 19 miesięcy:

1. Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
    ● Pielęgniarka.
    ● Fizjoterapeuta.
    ● Opiekun medyczny.
    ● Lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej.
    ● Logopeda.
    ● Dietetyk.
    ● Psycholog.
2. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
3. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
4. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
5. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

● Ocena lekarska stanu zdrowia.
● Niesamodzielność – wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów).
● Wiek.
● Wskazanie opiekuna.
● Zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego.
● Niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŁ2014-20.

Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta
● również w miejscu przebywania pacjenta.

Uwaga:

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 31 marca 2020 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi, 90-302, ul. Wigury 19

telefon: 42 254 96 00

e-mail: udaremniamywykluczenie@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ