Pon - Pt: 08:00 - 20:00

Sob: 08:00 - 14:00

42 254 96 00

Pon - Pt: 08:00 - 18:00

ul. inż. pilota Wigury 19

Łódź

Wypełnij formularz

Aby wziąć udział w rekrutacji dla badania klinicznego należy zgłosić swój udział wypełniając poniższy formularz.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej„RODO") informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SANTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19, 90-302, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000291526, posiadającej NIP: 7251958075, REGON: 100428440, zwana dalej Ośrodkiem, reprezentowana przez Prezesa Zarządu dr n. med. Roberta Mordakę.

Kontakt Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu +48 516249589 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iodo@swietarodzina.com.pl

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.2 lit. h RODO oraz w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Ośrodka oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących Ośrodkowi lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i inne podmioty, z którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej z ubezpieczeniem społecznym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez SANTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 19 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zapisu pacjenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, jak również usunięcia i żądania zaprzestania ich przetwarzania.