Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko

wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

RPLD.09.02.02-10-C009/18

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt „Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko – wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych dla 36 osób niesamodzielnych zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (30 osób po przebytym udarze mózgu oraz 6 osób ze zdiagnozowaną przez lekarza psychiatrę demencją), a także pomoc ich opiekunom faktycznym w przygotowaniu do pełnienia tej roli. W ramach projektu bardzo duży nacisk zostanie położony na indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był dostosowany do potrzeb poszczególnych osób. Pozwoli to na profilowanie wsparcia i zwiększenie jego skuteczności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.667.942,15 PLN

MAPA DOTACJIHARMONOGRAM PRACY PERSONELU – STYCZEŃ 2020 FSZCZEGÓŁY PROJEKTU

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA PO UDARZE MÓZGU

Zapraszamy pacjentów, u których w ciągu ostatnich 36 miesięcy doszło do udaru mózgu oraz osób ze zdiagnozowaną przez psychiatrę demencją do udziału w programie kompleksowej opieki długoterminowej.

W ramach opieki pacjent będzie miał zapewnione przez 19 miesięcy:

1. Wsparcie i opiekę interdyscyplinarnego zespołu (zgodnie z opracowanym harmonogramem):
    ● Pielęgniarka.
    ● Fizjoterapeuta.
    ● Opiekun medyczny.
    ● Lekarze specjaliści: neurolog, geriatra, lekarz rehabilitacji medycznej logopeda dietetyk psycholog.
2. Uczestnicy Projektu dotknięci demencją będą objęci opieką interdyscyplinarnego zespołu:
    ● Lekarza psychiatry.
    ● Psychologa.
    ● Geriatry lub neurologa.
    ● Opiekuna medycznego.
3. Materiały i środki pielęgnacyjne w zakresie zgodnym z projektem.
4. Sprzęt z zakresu teleopieki, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ma zapewnić otrzymanie szybkiej pomocy.
5. Dwukrotny pobyt rehabilitacyjny w oddziale dziennym rehabilitacji.
6. Szkolenia dla opiekuna faktycznego: osoba wskazana przez pacjenta z jego otoczenia, szkolenia z zakresu opieki nad pacjentem oraz przygotowania domu chorego do nowych potrzeb i możliwości.

Kryteria udziału w projekcie:

Kryteria udziału w projekcie:
Do spełnienia przez Uczestników po udarze mózgu:
    ● Ocena lekarska stanu zdrowia.
    ● Niesamodzielność – wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów).
    ● Wiek.
    ● Wskazanie opiekuna.
    ● Zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego.
    ● Niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych z EFS
w ramach RPOWŁ2014-20.

Podczas rekrutacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego pacjenta – również w miejscu przebywania pacjenta.

Uwaga:

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2018 r. – 31 lipca 2020 r.

Zgłoszenie osoby niesamodzielnej do projektu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O udziale decyduje postępowanie kwalifikacyjne wg kryteriów określonych w regulaminie.

Kontakt:

Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi, 90-302, ul. Wigury 19

telefon: 42 254 96 00

e-mail: jeszczebedziepieknie@swietarodzina.com.pl

www: swietarodzina.com.pl


ZADZWOŃ JUŻ TERAZ